Opbouw Gods Koninkrijk vanuit Jeruzalem(Sion)als Jezus van Nazareth, de mens , wederkomt op de platte aarde. We kunnen wereldwijd burgers worden onder de beste regering ooit !

19. Jul, 2017

Jeremia 33:3

"Roept tot mij en ik zal antwoorden en u prompt grote en onbegrijpelijke dingen vertellen die gij niet hebt geweten " zegt God. Het zuivere en pure evangelie op een platte cirkel aarde anno 2017 !

Krachtige visie

Als visionair/pionier en oprichter van deze beweging geloof ik dat God's komende Koninkrijk op aarde en haar herstel beloftes alleen kan gebeuren als landbouwers het-, platteland en dorpen betrokken worden.

Adam, de eerste mens werd gemaakt uit stof van de perfecte bodem. Hij was een tuinder en manager, vader van de mensheid. Personen als Noach, Job , Uzzia , David , en-Jezus hadden dagelijks met de landbouw te doen en of spraken hierover. 

Gezonde bodems zijn een vitaal onderdeel van God's ultieme plan om de aarde en leven te herstellen( Genesis 8:22, Job 12:8 ,Jesaja 26:19)

Voeding en voedsel producties zullen altijd deel zijn en daarom is de duurzame landbouw van belang met veel wijsheid in het beheer wat ook wel het rentmeesterschap wordt genoemd . Zonder de plattelanders zijn wij geen volk.

Geboren en opgegroeid zonder Bijbel kennis, richting , wijsheid en geloof in 1961  te Bolsward, Nederland.

Een ongelovelijke leegte was het leven in die tijd. Een opvoeding in het raamwerk van een Katholieke religie was nog erger dan opgevoed worden bij atheisten. De onzin van leugens, aannames en nutteloze zaken  bracht me veel eenzaamheid, stuurloos en nutteloos.

In 1987 hebben lokale "Jehova getuigen" goed werk verricht wat verlichting gaf in die duisternis van toen. Later ervoer ik het als een dankbaare opstap om dichter bij God te komen. Tussen 1993-2015 woonde en werkte ik in vele landen. 

"Soms moet je veranderen of weggaan om jezelf te kunnen blijven" dat geldt ook in je eigen omgeving, familie en religie genoten(W.A. van der Weide)". 1 Kor. 15:33

In 2016 kon ik met hulp van Prof.Dr. Anthony Buzzard(USA) naar geweldig niveau gaan(wat een voorrecht) Anthony Buzzard onderwees via de Atlanta Bible School de Griekse/Hebreeuwse taal en zienswijze van de Schriften.

Daarbij was zijn zuivere unitarisme vanuit de Joodse zienswijze/denkwijze uniek om alle invloeden van adventisten religies als bijvoorbeeld "Jehova getuigen"eens tegen een sterke lamp te houden.

Ook Jouke Elsinga uit Nederland droeg bij door de "platte aarde" vanuit de Bijbel te bewijzen met veel zelfonderzoek. Als kind was ik al niet overtuigd van de bolle planeet aarde en maanlandingen.

Door gefundeerde Bijbel onderwijs te krijgen, zonder religieuze vooroordelen en- of kerk bemoeienis, kwam ik tot conclusies dat er helemaal nergens op aarde het juiste evangelie wordt gepredikt door religies of kerk-en genootschappen! Ontluisterend maar duidelijk.Daarbij houden ze uiteindelijk allemaal bezig met de .....zonne aanbidding.

Alle kerk religies prediken een verwrongen evangelie waarbij de drie-eenheids leer wel de meest desastreuze leer ooit is van de Protestantse Kerk en andere religies uit de hervormingen. De katholieke en Orthodoxe kerken erbij is het een zooitje met elkaar die allen alleen maar willen overleven. 

Ook vele misverstanden over het "rond" der aarde ( Jesaja 40:22 ) hebben enorme invloed op ons persoonlijke leven dat we vaak bewust worden voorgelogen. Satan, de vader van de leugen nog altijd over de platte aarde en verzon voor de mensen de bolle aarde/universum idee.

De verwrongen evangelisaties zijn dus door de kerken en genootschappen alleen een vorm van aanbidding gebleken(Romeinen 11:8).

Daarom is ook wel gebleken dat Jezus nooit het hoofd van een kerk kon zijn en of genootschap tot aan de dag vandaag. Het gaat ons niet om een compromis te verkrijgen met kerken en religies maar om het prediken van de zuivere evangelie( lees Matheus 10:39). 

Om te bewegen in vrijheid is een bevrijdings beweging als De Lollards nodig, anders is het alleen maar een compromis met bestaande religies en kerken die juist wat recht zou moeten zijn krom hebben gemaakt.

Dankzij werkzaamheden in de zuivel en landbouw, in andere landen, kon ik geloof en werk combineren. Uitvindingen om de bodems te vitaliseren en de introductie van de duurzame landbouw onder Yellow Agro waren verdere ontwikkelingen. Na 23 jaar te hebben gewerkt en gewoond in meerdere landen ben ik in 2015 terug gekomen in Nederland. Mede om de missie vanuit Nederland op te pakken. Ik werk samen met onder meer gelovigen uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Moldavie, Georgie, Iran en de USA.

Mijn doel is om met u de terugkomst van Jezus van Nazareth op aarde voor te bereiden. Goed nieuws voor u, platteland en alle volkeren ! Het promoten van Yellow Agro aangaande de duurzame landbouw.

Het is ook duidelijk dat "wordt niet misleid, slechte omgang bederft nuttige gewoonten" ( 1 Kor. 15:33) is ook iets om geen energie te besteden aan mensen die niet werkelijk iets op waarheid willen onderzoeken( 2 Kor 6:14). Je bemerkt dat men snel kiest voor zekerheden en of terug deinsen voor mensen, religie druk en familie.

Handelingen 20:24 "Doch ik hecht niet de minste waarde aan mijn ziel als zou ze mij dierbaar zijn, indien ik mijn loopbaan en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen maar mag voleindigen om grondig getuigenis af te leggen van het Goede Nieuws van de onverdiende goedheid van God" ( woorden van de Apostel Paulus)

Tot slot laat ik mijn geloofs inzichten door u op fouten  beproeven alleen door Gods Woord(Bijbel) maar niet op de doctrines van kerken en genootschappen. Laat God God blijven die nooit kan en kon liegen.

Willibrordus A. van der Weide

 

 

 

 

 

Toekomst met Jezus regering OP aarde

Iran

Waar geen vrijheid is meer van spreken voor gelovigen..

Iran

Iran, Susan(ELAM)

Hier sta ik dan....

Rechtvaardige getuigenis van Maarten Luther !