21 Stellingen tegen Het Bestuur van Jehova getuigen die claimen dat ze Gods spreekbuis zijn op aarde. Tijd voor actie tegen deze charlatans op 31-10-2017 te Arnhem !

Hier sta Ik .......Maarten Luther

19. Jul, 2017

Jeremia 33:3

"Roept tot mij en ik zal antwoorden en u prompt grote en onbegrijpelijke dingen vertellen die gij niet hebt geweten " zegt God. Het zuivere en pure evangelie op een platte cirkel aarde anno 2017 !

Matheus 5:5 Gelukkig de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven. Zonder de boeren en tuinders gaat dat niet lukken(Genesis 8:22)Het is de uitnodiging van Jezus zelf in Lukas 14:15 dat we echte voedzame brood eten op aarde onder en met zijn Koninkrijk en of regering.

Krachtige visie

Een lange weg in lijden, onbegrip en apathie in dit wereld systeem. Alle religies zijn man made gebleken. Mijn leven bleek Psalm 34:19 te zijn !

Als visionair/pionier en oprichter van deze beweging(Willibrordus van der Weide) geloof ik dat God's komende Koninkrijk op aarde en haar herstel beloftes alleen kan gebeuren als landbouwers het-, platteland en dorpen betrokken worden.

Adam, de eerste mens werd gemaakt uit stof van de perfecte bodem. Hij was een tuinder en manager, vader van de mensheid. Personen als Noach, Job , Uzzia , David , en-Jezus hadden dagelijks met de landbouw te doen en of spraken hierover. 

Gezonde bodems zijn een vitaal onderdeel van God's ultieme plan om de aarde en leven te herstellen( Genesis 8:22, Job 12:8 ,Jesaja 26:19)

Voeding en voedsel producties zullen altijd deel zijn en daarom is de duurzame landbouw van belang met veel wijsheid in het beheer wat ook wel het rentmeesterschap wordt genoemd . Zonder de plattelanders zijn wij geen volk.

Geboren en opgegroeid zonder Bijbel kennis, richting , wijsheid en geloof ;

Aangaande kennis, richting , sociale netwerk en geloof ben ik dankbaar de personen die mij daarin hielpen in 1986-1990 . Leden van de Jehova getuigen religie brachten me tot een hoger niveau in kennis, netwerk en geloof. Tussen 1986-1993 was ik actief lid in deze religie . Na een lange periode van omzwervingen over de wereld ben ik in  2008 wederom actief geworden in deze religie. Met enige nieuwe enthousiasme maar bemerkte reeds snel dat het niveau van zelfonderzoek en ontwikkeling extreem laag was. Zelf ging ik snel terug naar de Schriften en eigen onderzoek. Een diepe studie over alle adventisten bewegingen uit de 19de en begin 20ste eeuw was een aangename aanvulling om alles eens te vergelijken. Het herontdekken van stellingen en terug gaan in de Schriften. Mijn voorliefde voor landbouw zorgde ook voor verdere ontwikkeling richting de zienswijze van God hierop.

"Soms moet je veranderen of weggaan om jezelf te kunnen blijven" dat geldt ook in je eigen omgeving, familie en religie genoten(W.A. van der Weide)". 1 Kor. 15:33

In 2016 kon ik met hulp van Prof.Dr. Anthony Buzzard(USA) naar een top niveau gaan. Anthony Buzzard onderwees via de Atlanta Bible School de Griekse/Hebreeuwse taal en zienswijze van de Schriften. Daarbij was zijn zuivere unitarisme vanuit de Joodse zienswijze/denkwijze uniek om alle invloeden van adventisten religies als bijvoorbeeld "Jehova getuigen"eens tegen een sterke lamp te houden. Ook de jonge Jouke Elsinga uit Nederland droeg bij door de "Platte Aarde" vanuit de Bijbel te bewijzen met veel zelfonderzoek. Als kind was ik al niet overtuigd van de bolle planeet aarde en maanlandingen die belachelijk waren in mijn jonge ogen. Maar zelf werd je belachelijk gemaakt door je omgeving door iedereen en niemand als je dit soort vraagstukken durfde te benoemen. De uitspraken van Friesche mensen waren altijd " je moet toch niet denken dat jij de wijsheid in pacht hebt" of "wie ben jij nou die dit of dat beter weet" .Door gefundeerde Bijbel onderwijs te krijgen, zonder religieuze vooroordelen en- of kerk bemoeienis, kwam ik tot conclusies dat er helemaal nergens op aarde het juiste evangelie wordt gepredikt door religies of kerk-en genootschappen! Ontluisterend maar duidelijk.Daarbij houden ze uiteindelijk allemaal bezig met de .....zonne aanbidding.

Alle kerk religies prediken een verwrongen evangelie waarbij de drie-eenheids leer wel de meest desastreuze leer ooit is van de Protestantse Kerk en andere religies uit de hervormingen.

Ook vele misverstanden over het "rond" der aarde ( Jesaja 40:22 ) hebben enorme invloed op ons persoonlijke leven dat we vaak bewust worden voorgelogen. Satan, de vader van de leugen nog altijd over de platte aarde en verzon voor de mensen de bolle aarde/universum idee.

De verwrongen evangelisaties zijn dus door de kerken en genootschappen alleen een vorm van aanbidding gebleken(Romeinen 11:8).

Daarom is ook wel gebleken dat Jezus nooit het hoofd van een kerk kon zijn en of genootschap tot aan de dag vandaag. Het gaat ons niet om een compromis te verkrijgen met kerken en religies maar om het prediken van de zuivere evangelie( lees Matheus 10:39). 

Om te bewegen in vrijheid is een bevrijdings beweging als De Lollards nodig, anders is het alleen maar een compromis met bestaande religies en kerken die juist wat recht zou moeten zijn krom hebben gemaakt.

Dankzij werkzaamheden in de zuivel en landbouw, in andere landen, kon ik geloof en werk combineren. Uitvindingen om de bodems te vitaliseren en de introductie van de duurzame landbouw onder Yellow Agro waren verdere ontwikkelingen. Na 23 jaar te hebben gewerkt en gewoond in meerdere landen ben ik in 2015 terug gekomen in Nederland. Mede om de missie vanuit Nederland op te pakken. Ik werk samen met onder meer gelovigen uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Moldavie, Georgie, Iran en de USA.

Mijn doel is om met u de terugkomst van Jezus van Nazareth op aarde voor te bereiden. Goed nieuws voor u, platteland en alle volkeren ! Het promoten van Yellow Agro aangaande de duurzame landbouw.

Het is ook duidelijk dat "wordt niet misleid, slechte omgang bederft nuttige gewoonten" ( 1 Kor. 15:33) is ook iets om geen energie te besteden aan mensen die niet werkelijk iets op waarheid willen onderzoeken( 2 Kor 6:14). Je bemerkt dat men snel kiest voor zekerheden en of terug deinsen voor mensen, religie druk en familie.

Handelingen 20:24 "Doch ik hecht niet de minste waarde aan mijn ziel als zou ze mij dierbaar zijn, indien ik mijn loopbaan en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen maar mag voleindigen om grondig getuigenis af te leggen van het Goede Nieuws van de onverdiende goedheid van God" ( woorden van de Apostel Paulus)

Tot slot laat ik mijn geloofs inzichten door u op fouten  beproeven alleen  door Gods Woord(Bijbel) maar niet op de doctrines van kerken en genootschappen. Laat God God blijven die nooit kan en kon liegen.

Willibrordus A. van der Weide

 

 

 

 

 

Toekomst met Jezus regering OP aarde

Iran

Waar geen vrijheid is meer van spreken voor gelovigen..

Iran

Iran, Susan(ELAM)

Hier sta ik dan....

Rechtvaardige getuigenis van Maarten Luther !