Afvalligen stempel door Jehova getuigen

Deze pagina besteedt ik aan de leden van de Jehova's Getuigen gemeenschap. Het is opmerkelijk dat elk lid die God liefheb en de Bijbel respecteert wordt weggezet als een "afvallige"als iemand twijfels heeft aan het onderwijs van Het zelfverkozen bestuur uit New York. 

Het feit dat leden elk lid wegzetten met "afvallige" en of "zwak in de waarheid" is uiteraard ingegeven door de hersenspoeling over jaren dat men denkt dat alles zwart-wit is in hun religie. Ze denken dat vragen stellen en of twijfels hebben op Bijbelse vraagstukken OPSTAND tegen God is.........we moeten hiermee rekening houden. Ook bedenken we dat leden die geboren zijn in deze religie niets kunnen begrijpen van onze openheid en verruiming geest.

 Hoe de Wachttoren religie hun uitleg geven op AFVALLIGEN ;

Waar zijn afvalligen op uit? De meeste stellen zich er niet mee tevreden het geloof te verlaten dat ze misschien eens als het ware geloof hebben beschouwd. Vaak willen ze anderen meesleuren. In plaats van eropuit te gaan om zelf discipelen te maken, proberen veel afvalligen „de discipelen [Christus’ discipelen] achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30). Met betrekking tot valse leraren liet de apostel Paulus deze dringende waarschuwing horen: „Past op: misschien zal iemand u als zijn prooi wegdragen” (Kolossenzen 2:8). Geeft dat niet goed weer wat veel afvalligen proberen te doen? Net als een ontvoerder die een nietsvermoedend slachtoffer wegvoert van zijn gezin, hebben afvalligen het gemunt op leden van de gemeente die goed van vertrouwen zijn en proberen ze hen weg te voeren uit de kudde.

Van welke methoden bedienen afvalligen zich om hun doel te bereiken?

Van welke methoden maken afvalligen gebruik om hun doel te bereiken? Vaak nemen ze hun toevlucht tot verdraaiingen, halve waarheden en aperte leugens. Jezus wist dat zijn volgelingen het slachtoffer zouden worden van personen die ’allerlei leugens van hen zouden vertellen’ (Mattheüs 5:11Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd). Zulke boosaardige tegenstanders zouden onwaarheden vertellen met de bedoeling anderen te bedriegen. De apostel Petrus waarschuwde voor afvalligen die „vervalste woorden” zouden gebruiken, „bedrieglijke leringen” zouden verbreiden en ’de Schriften zouden verdraaien’ om hun doel te bereiken (2 Petrus 2:3, 13; 3:16). Helaas slagen afvalligen erin ’het geloof van sommigen te ondermijnen’. — 2 Timotheüs 2:18.

(a) Hoe kunnen we ons beschermen tegen misleiding door afvalligen? (b) Waarom zijn we niet verontrust als ons begrip van Gods voornemen bijgesteld moet worden?

Hoe kunnen we ons beschermen tegen misleiding door afvalligen? Door acht te slaan op de raad uit Gods Woord die luidt: „Nu vermaan ik u, broeders, hen in het oog te houden die, in strijd met de leer welke gij hebt geleerd, verdeeldheid veroorzaken en aanleiding tot struikelen geven, en mijdt hen” (Romeinen 16:17). We ’mijden hen’ door niets van hun redeneringen te willen weten — of die nu mondeling, in gedrukte vorm of op het internet worden gepresenteerd. Waarom nemen we dat standpunt in? In de eerste plaats omdat Gods Woord ons dat voorschrijft, en we vertrouwen erop dat Jehovah altijd het beste met ons voorheeft. — Jesaja 48:17, 18.

In de tweede plaats hebben we de organisatie lief die ons de kostbare waarheden heeft geleerd die ons zo duidelijk scheiden van Babylon de Grote. Tegelijkertijd erkennen we dat onze kennis van Gods voornemen niet volmaakt is; ons begrip heeft in de loop van de jaren wijzigingen ondergaan. Loyale christenen wachten graag op Jehova voor al die verfijningen (Spreuken 4:18).

Ondertussen willen we de organisatie waarvan God zich wil bedienen niet verlaten, want we zien de duidelijke bewijzen dat zijn zegen erop rust. — Handelingen 6:7; 1 Korinthiërs 3:6.

Mijn commentaar op het bovenstaande : 

Je ziet dat hun claims aan de leden is te waarschuwen voor zelfonderzoek. Ze beweren dat God, die nooit kan liegen, hun religie alleen gebruikt voor uitleg via Spreuken 4:18, een keiharde leugen. Daarnaast zeggen ze dat God steeds meer licht geeft in de toekomst aan hun(Bestuur), weer een gigantische leugen want in Spreuken 4:18 spreekt de Bijbel helemaal niet over meer inkijk in Bijbelse waarheden. We zien de steeds terug komende retoriek !

Tot slot zegt de WT van 2004 , 15/2 op blz 15-20 het volgende :

Paragraaf 22 Laten we dus op onze hoede blijven voor de redenaties van afvalligen. Laten we vastbesloten zijn de subtiele strik van zelfbedrog te vermijden. En laten we al Satans leugens herkennen en verwerpen. Op die manier zullen we onze band met „de God der waarheid”, die bedrog verafschuwt, beveiligen. — Psalm 31:5; Spreuken 3:32.

Het mag duidelijk zijn dat het bovenstaande uit de Wachttoren tijdschrift op toepassing is van hun zelf want het Bestuur is niet door God en Jezus aangesteld. De liegende/bedrieglijke misleidingen van dat zelfde bestuur is de strik van Satan. Hoe leden worden misleid en in een gijzeling worden gehouden met dit soort retoriek. 

Hoe dan ook dit geldt ook voor alle andere religies op aarde. Gen van hen is uit de Bron God's.

 

Jan Hoekstra, religie onderzoeker

 

 

 

 

Afvalligen volgens JG Bestuur

Deze video laat zien hoe Het Bestuur een "afvallige" beziet in hun bezetenheid en bril. Het mag duidelijk zijn dat ze zelf "geestelijk ziek" zijn !

Gesprek tussen twee fatsoenlijke personen die werden "uitgesloten" en hun ervaringen

Deze video is overgenomen zonder toestemming voor fair use alleen.